Khenpo Ngagwang Nyima Shalung

གཞི་ཁྲེགས་ཆོད་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞལ་ལུང

Volumes: 1
Versions: W30348


Three works on the structure of Rdzogs-chen (Atiyoga) practice by Khenpo Ngagwang Pelzang of Kathok.