Khenpo Ngagwang Yela Tuktik

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་སྤྱི་དོན་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ལྡེ་མིག་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཊཱི་ཀྐ

Volumes: 1
Versions: W30339


An exegesis of the essential import of kun mkhyen 'jigs med gling pa's khrid yig ye shes bla ma